Tuesday, June 19, 2007

Paris Hilton Prison Diaries

Day 4- The Entourage